GarantijaGarantijas noteikumi

GEZE Vispārīgie piegāžu un pakalpojumu sniegšanas noteikumi paredz, ka GEZE piegādātajiem produktiem vai veikatjiem pakalpojumiem ir 24 mēnešu kvalitātes garantija. Piegādātajiem produktiem šis termiņš sākas ar piegādes datumu, sniegtajiem pakalpojumiem – ar pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas datumu. Ja automātiskajām iekārtām vai drošības tehnikas produktiem netiek veikta regulāra ikgadējā tehniskā apkope, ko nodrošina GEZE servisa tehniskās apkopes līguma ietvaros, kas tiek noslēgts ar GEZE 3 mēnešu laikā pēc iekārtu nodošanas ekspluatācijā, garantijas termiņš automātiskajām iekārtām un drošības tehnikas produktiem tiek samazināts uz 12 mēnešiem, reķinot no datuma, kad iekārtas tika nodotas ekspluatācijā.